Kathy Jenkins at Feinstein's with Rob Kevlin and Jennifer Holliday
Kathy Jenkins and Rob Kevlin at Feinstein's
Kathy Jenkins performing at Feinstein's

BACKSTAGE AT FEINSTEIN's

Kathy Jenkins at Feinstein's with Rob Kevlin and Jennifer Holliday

PORTRAITS

Kathy Jenkins at Feinstein's
Kathy Jenkins with Jeniffer Holliday at Feinstein's

STAGE

PHOTOS